kglsegl

VI MARGRETHE DEN ANDEN

AF GUDS NÅDE DANMARKS DRONNING

Gør vitterligt:

Efter ansøgning stadfæster vi herved “Familien Petersen, Fruervadgård’s Mindelegat”

LEGATFUNDATS

for “Familien Petersen,

Fruervadgård’s Mindelegat”.

———————————————————————–

 

I de af frk. Boline Kirstine Petersen, frk. Bentine Johanne Petersen og Hr. Alfred Emil Petersen den 3/9 1976 og den 27/11 1978 underskrevne testamentariske bestemmelser skal der, når én af testatorerne afgår ved døden oprettes et legat, bærende navnet “Familien Petersen, Fruervadgård’s Mindelegat”.

Efter at Alfred Emil Petersen, Ålholmhjemmet, Kirsebæralle 7, 3400 Hillerød den 8/8 1980 er afgået ved døden, fastsætter undertegnede executorer landsretssagførerne Aksel Schack & Kirsten Schack, Slotsgade 32, 3400 Hillerød herved følgende fundats for nævnte legat, udarbejdet på grundlag af det udkast til legatfundats, som testatorerne gennemgik ved underskrivelsen af codicilen af 3/9 1976:

 

§ 1.

Legatet skal bære navnet “Familien Petersen, Fruervadgård’s Mindelegat”.

 

§ 2.

Legatkapitalen skal bestå af de midler, der i henhold til codicil af 27/11 1978 vil komme til udbetaling ved testatorernes død, i hvilken forbindelse det kan bemærkes, at nettoformuen i boet efter Alfred Emil Petersen andrager ca. 1.600.000,00 kr.

Efter afslutningen af behandlingen af boet efter Alfred Emil Petersen vil nærværende fundats af Landbrugsministeriet være at forsyne med påtegning om kapitalens størrelse og art.

Legatkapitalen kan i givet fald forøges ved gaver fra anden side.

Legatets kapital, der vil være at forvalte af Bankforeningens Forvaltningsinstitut skal være anbragt i sikre offentlige obligationer, pantebreve og aktier efter de af Justitsministeriet fastsatte regler om anbringelse af legatmidler.

Legatets aktiver skal lyde på legatets navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Eventuel kursgevinst vil være at tillægge kapitalen.

 

§ 3.

Legatet administreres af en bestyrelse, bestående af 3 myndige, vederhæftige og uberygtede mænd eller kvinder, af hvilken mindst ene skal være jurist. Bestyrelsens juridiske medlem – eller hvis der er flere juridiske medlemmer – det i anciennitet ældste af disse – fungerer som formand for bestyrelsen.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer er berettigede og forpligtigede til at udnævne sin efterfølger. Skulle sådan efterfølger ikke være udpeget ved indtrådt vacance vælger den resterende bestyrelse selv det manglende medlem. Endelig udnævnelse er dog først sket, når Landbrugsministeriets godkendelse af den udpegede kandidat foreligger.

Af legatets indtægter tillægges der bestyrelsen et årligt vederlag for deres arbejde med legatets bestyrelse. Størrelsen af dette vederlag skal godkendes af Landbrugsministeriet.

 

§ 4.

Medens legatkapitalen stedse skal forblive urørt, skal legatets årlige udbytte, efter at de nødvendige administrationsomkostninger er afholdt, anvendes således:

  1. Legatets årlige udbytte anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelser til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.
  2. Iøvrigt kan der efter bestyrelsens frie skøn ske uddeling af en del af legatets årlige udbytte til ældre mennesker af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller anskaffelse af udstyr, der kan lette dem tilværelsen. Det er en betingelse for at oppebære sådanne legatportioner, at modtagerne er fyldt 60 år.

Beløb som ikke måtte blive anvendt til udbetaling indenfor et år, kan overføres til uddeling det/de følgende år eller henlægges til legatets kapital, dog således, at der årlig højest kan henlægges 25% af legatets indtægter til kapitalen.

 

§ 5.

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for legatet. I denne protokol indføres legatfundatsen og den forventede allerhøjeste stadfæstelse, oplysning om, hvem der oppebærer legatet, samt iøvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for legatet.

 

§ 6.

Støtte fra legatet kan ikke være genstand for overdragelse, pantsætning eller arv, ej heller for arrest, execution eller anden retsforfølgning.

Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af legatets bestyrelse.

 

§ 7.

Det påhviler bestyrelsen hvert år inden udgangen af marts måned at aflægge regnskab og beretning om legatets bestyrelse i det forløbne år overfor Landbrugsministeriet. Legatets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab over legatets aktiver og passiver samt indtægter og udgifter gennemgås af en af Landbrugsministeriet udpeget revisor.

Landbrugsministeriet deciderer regnskabet.

 

§ 8.

Ændringer i og tilføjelser til nærværende fundats kræver Landbrugsministeriets godkendelse.

 

§ 9.

På nærværende legatfundats vil være at søge om Kongelig konfirmation.

 

Hillerød, den 10-12 1982

Aksel Schack Kirsten Schack

Executorer, Landsretssagførere.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Formålet er at uddele midler til legatansøgere. I forbindelse med Fondens administration af udbetalinger under modtagne og godkendte ansøgninger samarbejder Fondens administration med en række eksterne parter, herunder revision, pengeinstitutter og relevante myndighederne inkl. SKAT, og videregiver i den forbindelse almindelige personoplysninger til disse. Herudover videregives i forbindelse med indberetning af udbetalinger cpr-nummer til SKAT. Du giver via samtykkeerklæringen samtykke til at alle dine personlige oplysninger opbevares i 5 år. Her kan du læse vores persondatapolitik. Her kan du læse vores politik om hvidvaskning.

Log in with your credentials

Forgot your details?